Forsíða
Ofvirknivefur
Ofvirknibók

Félagasamtök
og stofnanir

Samstaða og samhjálp þeirra sem eiga í svipuðum vanda

Til baka >>

Forsíða * Ofvirknivefur * Ofvirknibók 
Í
stafrófs-
röð:

Frjáls
félagasamtök

Sjálfseignar-
stofnanir

Opinberar
stofnanir

· Alnæmissamtökin á Íslandi
· Áhugahópur Gigtarfélags Íslands um barnagigt
· Átak, félag fólks með þroskahömlun
· Bandalag íslenskra skáta
· Barnadeildir sjúkrahúsa
· Barnaheill
· Barnahjálp Sameinuðu þjóðanna
· Barnahús
· Barnamál – áhugafélag um brjóstagjöf
· Barnaverndarstofa
· Barnaverndarráð Íslands
· Blindrafélagið, samtök blindra og sjónskertra
· Blindravinafélag Íslands
· Breið bros, samtök aðstandenda barna fædd með skarð í vör og góm,
· BUGL
· Daufblindrafélag Íslands
· Einstök börn – félag til stuðnings börnum með sjaldgæfa, alvarlega sjúkdóma,
· Félag aðstandenda Alzheimersjúklinga
· Félag áhugafólks um Downs-heilkenni
· Félag einstæðra foreldra
· Félag framhaldsskólanema
· Félag heyrnarlausra
· Félag nýrnasjúkra
· Félagsmálastofnanir
· Fimir fætur – samtök foreldra barna með klumbufætur,
· Fjölskyldumiðstöð fyrir foreldra barna í vanda
· Fjölskylduþjónusta kirkjunnar
· Foreldra- og styrktarfélag einhverfra
· Foreldra- og styrktarfélag Greiningarstöðvar
· Foreldra- og styrktarfélag heyrnardaufra
· Foreldra- og styrktarfélag Öskjuhlíðarskóla
· Foreldra- og vinafélag Kópavogshælis
· Foreldra- og vinafélag Sólheima í Grímsnesi
· Foreldradeild Blindrafélagsins
· Foreldrafélag barna með axlarklemmu,
· Foreldrafélag barna með Tourette-heilkenni,
· Foreldrafélag geðsjúkra barna og unglinga,
· Foreldrafélag misþroska barna
· Foreldrafélag sykursjúkra barna og unglinga,
· Foreldrasamtök fatlaðra
· Fræðslumiðstöð í fíknivörnum
· Geðhjálp
· Geðverndarfélag Íslands
· Gigtarfélag Íslands
· Greiningar- og rágjafarstöð ríkisins
· Heimili og skóli – landssamtök foreldra
· Hetjur – stuðningsfélag foreldra og aðstandenda langveikra barna á Akureyri og nágrenni,
· Heyrnar- og talmeinastöðin
· Heyrnarhjálp
· Íslensk ættleiðing
· Íslenska dyslexíufélagið
· Jafningjafræðsla framhaldsskólanna
· Landssamtök áhugafólks um flogaveiki
· Landssamtökin Þroskahjálp
· LAUF – Foreldrafélag flogaveikissamtakanna,
· Leikfangasafn Greiningar- og ráðgjafarstöðvar ríkisins
· Lesblindir - Félag lesblindra á Íslandi
(· Lestrarmiðstöð KHÍ - var lögð niður vegna fjárskorts í júní 2002)
· MG-félag Íslands, félag sjúklinga með vöðvaslensfár
· MND-félagið, hreyfitaugahrörnun
· Mannréttindaskrifstofa Sameinuðu þjóðanna
· Málbjörg, félag um stam
· Neistinn – styrktarfélag hjartveikra barna,
· Parkinson-samtökin
· PKU- félagið á Íslandi, félag um arfgenga efnaskiptasjúkdóma
· Rannsóknarstofnun uppeldis- og menntamála
· RauðaKross-húsið
· SAMFÉS - samtök félagsmiðstöðva
· SAMFOK
· SAMKÓP
· Samtök foreldra og áhugafólks um börn og unglinga með sérþarfir (Húsavík)
· Samtök sykursjúkra
· SÁÁ, samtök áhugafólks um áfengis- og vímuefnavandann
· SÍBS, samtök íslenskra berkla- og brjóstholssjúklinga
· Sjálfsbjörg – Landssamband fatlaðra
· SKB – Styrktarfélag krabbameinssjúkra barna
· Slysavarnafélag Íslands – Unglingaadeildir
· SPOEX, samtök psoriasis- og exemsjúklinga
· Stígamót
· Styrktarfélag lamaðra og fatlaðra
· Styrktarfélag fatlaðra á Vestfjörðum
· Styrktarfélag vangefinna
· Svæðisskrifstofur um málefni fatlaðra
· Tourette-samtökin
· Umferðarskólinn Ungir vegfarendur
· Umhyggja, félagasamtök til stuðnings langveikum börnum
· Umsjónarfélag einhverfra
· Ungmennafélag Íslands
· Upplýsinga- og menningamiðstöð nýbúa
· Vinafélag Skálatúns
· Vímulaus æska – foreldrasamtök
· Þroskahjálp, landssamtök um málefni fatlaðra
· Æskulýðsráð ríkisins

 Efst á þessa síðu * Forsíða * Ofvirknivefur * Ofvirknibók