Forsíða

Uppfært
30.10.99


Efnislisti

fyrir

almenna skólanámskrá

Skólanámskrá
er gerð
samkvæmt
22. grein
laga
nr. 80/1996
um
framhalds-
skóla >>>>
"Í hverjum skóla skal gefa út skólanámskrá þar sem gerð er grein fyrir námsframboði, lengd og innihaldi námsáfanga og skiptingu námsgreina á námsannir og/eða námsár. Þar skal einnig gerð grein fyrir áherslum í starfi skólans, kennsluháttum, námsmati og stjórnunarháttum, svo sem gæðastjórnun.

Í skólanámskrá gera skólar grein fyrir hvernig ná skuli því markmiði framhaldsskóla að námið stuðli að alhliða þroska nemenda svo að þeir verði sem best búnir undir að taka virkan þátt í lýðræðisþjóðfélagi. Skólanámskrá skal samþykkt af skólanefnd að fenginni umsögn almenns kennarafundar. Skólanefnd fylgist með framkvæmd skólanámskrár."

Athugaðu

Kafla

- skiptingu (1)

- innihald (2)

- röð (3)

Sendu línu!

Kveðja!
GÓP

Hér fara á eftir drög að efnisþáttum og uppröðun þeirra í skólanámskrá fyrir framhaldsskóla. Listinn er settur upp sem tafla þar sem unnt er að hafa yfirsýn yfir framvindu hvers þáttar.

Óskað er athugasemda um

 1. Kaflaskiptingu:
  fleiri kafla og ný kaflaheiti?
  færri kafla og sameiningu þeirra sem fyrir eru?
 2. Innihald hvers kafla:
  auka við innihaldsgreinum?
  færa greinar milli kafla?
  fella niður/sameina greinar innan eða milli kafla?
 3. Kaflaröð:
  hvaða önnur röð er nytsamari?
Ath! Skammstöfunin skn merkir skólanámskrá.

Öftustu þrír dálkarnir standa fyrir:

 • Með : á að taka þennan þátt með? Nei = 0 / Já = 1
 • Gert% : lausleg áætlun um hversu langt vinnsla þessa þáttar er komin.
 • Lok: Er þættinum lokið svo hann sé tilbúinn, fullfrágenginn á tölvutæku formi? 0/1
Formáli/inngangur að skólanámskrá
Efnisþættir Drög að innihaldi: Með Gert % Lok
Hverjum er
skn ætluð?
Nemendur, aðstandendur, kennarar, stjórnendur, ráðuneyti, fjölmiðlar, samstarfsaðilar innan lands og erlendis, ... 0 0 0
Hvert er mark-
miðið með
útgáfu skn?
Styðst við lög (nr. 80/1996 gr. 22)/reglugerð/aðalnámskrá, dregur saman veigamikil viðfangsefni skólans, kynning á skólanum, gefur starfsmönnum sameinandi yfirsýn yfir afar fjölbreyttan vettvang, ... 0 0 0
Hvernig
tengist
skn við
aðalnámskrá.
Aðalnámskrá tiltekur mörg markmið skólastarfs sem þar er ekki nánar tiltekið hvernig koma skal til skila í starfi skóla og önnur sem betur þarf að útfæra, ... 0 0 0
Hverjir komu
að gerð skn
Stjórn, nefndir og ráð, embættisfólk, almennt starfsfólk, nemendur, ráðgjafar utan skólans, ... . Ritstjóri, ritnefnd, ritvinnsla, myndir, ... 0 0 0
Hvað er það
sem gerir
þennan skóla
sérstakan?
Gerð skólans, starfstími, nemendafjöldi, námsframboð, .. . Stjórnskipulag og ákvarðanaferli. Upplýsingaskylda til yfirvalda. ... 0 0 0
Saga skólans
Efnisþættir Drög að innihaldi: Með Gert % Lok
Stærstu
viðburðir
Upphafleg þörf, ákvörðun um stofnun, stofnun, fyrsta starfsemi, breyting, aukning, framtíðarsýn 0 0 0
Ytri rammi Lög og reglugerðir sem varða skólann. Ef þetta er umfangsmikið þá komi útdráttur ásamt vísun til þeirra í ítarlegra máli. 0 0 0
Sérsvið
skólans
Tildrög tengingar skólans og sérsviðsins, hvenær? fyrsta starfsemi, breyting, aukning, framtíðarsýn 0 0 0
Vísun Vísað er til sérstaks rits um sögu skólans og sérdeilda ... 0 0 0
Skipurit skólans
Efnisþættir Drög að innihaldi: Með Gert % Lok
Stjórnun og
skipulag
Heiti allra embætta, stjórna og ráða og stjórnunarleg tengsl þeirra. Nöfn og aðgengi að þeim sem gegna störfunum. 0 0 0
Tengiliðir
við útaðila
Tilgreina þá aðila á skipuritinu sem hafa yfirumsjón með samskiptun við aðila utan skólans s.s. foreldra, atvinnulíf, aðra skóla, innlenda aðila, erlenda aðila 0 0 0
Tenging
sérsviðs
Tenging sérsviðs skólans við skipuritið. 0 0 0
Markmið skólans
Efnisþættir Drög að innihaldi: Með Gert % Lok
Ytri rammi Lög og reglugerðir sem setja starfseminni ramma. Lýsing á markmiðum námsins eins og þau eru skilgreind í lögum um framhaldsskóla, reglugerðum og aðalnámskrá. 0 0 0
Samfélagið Þjónusta við samfélagið: kennsla, uppfræðsla til starfa í síbreytilegu samfélagi, umhverfisstefna eða þjónusta við umhverfið, jafnréttisáætlun, starfsfræðsla, ... . Söfnun upplýsinga. Gæðamat. 0 0 0
Sveitar-
félagið
Gerð grein fyrir skólastefnu sveitarfélagsins og sérstaklega þann hluta sem varðar starfsemi skólans og þróun hans. Ennfremur tekið til þess fjármagns sem sveitarfélagið hefur ákveðið að ráðstafa í þessu skyni. Þjónusta við sveitarfélagið: sinna námsþörfum fólks í sveitarfélaginu. Söfnun upplýsinga. Gæðamat. 0 0 0
Einstakling-
urinn
Þjónusta við einstaklinginn: kennsla, sinna hópnum en koma þó til móts við einstaklinginn og sérþarfir hans, áfengisvarnir, reykingavarnir og aðrar fíkniefnavarnir - forvarnarstefna skólans, jafnréttisáætlun, stemma stigu við brottfalli úr námi, ... . Söfnun upplýsinga. Gæðamat. 0 0 0
Starfsmenn Þjónusta við starfsfólk: starfsmannastefna, endurmenntun, stuðningur við sérstök verkefni og rannsóknir, kynnisferðir, upplýsingar, stuðningur í starfi, samskiptahættir, jafnréttisáætlun, ... . Söfnun upplýsinga. Gæðamat. 0 0 0
Sérsvið Þjónusta við þau atriði sem marka sérstöðu skólans. Lýsing á markmiðum. Söfnun upplýsinga. Gæðamat. 0 0 0
Þróun og
nýbreytni
Stefna skólans í þróunar- og nýbreytnistörfum. Þróun skólanámskrár. Gerð áætlana. Innra eftirlit. 0 0 0
Aðbúnaður
og öryggi
Stefna skólans í aðbúnaðar- og öryggismálum s.s.: viðbrögð við bruna, jarðskjálfta, persónulegum áföllum á vinnudegi, áfallahjálp, finna og fjarlægja hættugildrur, ... . Söfnun upplýsinga. Gæðamat. 0 0 0
Starfsfólk skólans
Efnisþættir Drög að innihaldi: Með Gert % Lok
Stjórnendur Starfsheiti, nöfn og hlutverk allra stjórnenda. Skólameistari, aðstoðarskólameistari, fjármálastjóri, innkaupastjóri, kennslustjóri, sviðsstjóri, áfangastjóri, námsráðgjafi, deildarstjórar, félagsmálastjóri, netstjóri, öryggistrúnaðarmaður, áfallahjálp. Jafnóðum skráist viðtalstímar. Heimilisfang og sími ? Kjarafélög stjórnenda. Gæðamat. 0 0 0
Kennarar Starfsheiti og nöfn allra kennara. Jafnóðum skráist viðtalstímar. Heimilisfang og sími ? Kjarafélög kennara. Gæðamat. 0 0 0
Annað
starfsfólk
Starfsheiti og nöfn annarra starfsmanna sem starfa á kennslutíma. Heimilisfang og sími ? Kjarafélög starfsfólks. Starfsmannafélag.Starfsheiti og nöfn annarra starfsmanna sem tengjast starfsemi skólans vegna sérstöðu hans. Heimilisfang og sími ? Gæðamat. 0 0 0
Sérsvið Fjöldi, aldursdreifing, kyn, menntun, endurmenntun, stefna í ráðningarmálum, endurmenntun og þjálfun, samvinna, ... Gæðamat. 0 0 0
Nemendur skólans
Efnisþættir Drög að innihaldi: Með Gert % Lok
Útskrifaðir Úttekt á eða/og umræða um hagi útskrifaðra nemenda, hvar þeir eru staddir. Dregið fram að þeir eru dreifðir í öllum verkefnum samfélagsins. 0 0 0
Félag Kynning á félagi útskrifaðra nemenda skólans til styrktar starfsemi skólans. 0 0 0
Fjöldatölur Tölfræðilegar upplýsingar um fjölda innritaðra og útskrifaðra nemenda á ýmsum námsbrautum næstliðin ár. 0 0 0
Brottfall Tölulegt yfirlit yfir brottfall úr skóla, mat skólans á þeim vanda og áætlanir um aðgerðir til að stemma stigu við því. 0 0 0
Viðhorf Upplýsingar um kannanir sem gerðar hafa verið á viðhorfum nemenda sem og aðrar kannanir sem nemendur hafa tekið þátt í eða unnið að og þykja skipta máli. Tilgreind þau áhrif sem niðurstöðurnar hafa haft á skólastarfið. Fjallað um námsárangur næstlðinna anna eða lengra tímabilsog hann túlkaður með viðmiðun við samræmd próf, skólapróf og aðrar tiltækar viðmiðanir. 0 0 0
Næstliðin
nemendasaga
Þættir úr skólaskýrslu síðasta starfsárs - og vísað til skólaskýrslna þar sem þær eru tiltækar í heild. Sérstaklega sagt af starfsemi skólakórsins og uppfærslu skólaleikrits, þátttöku í íþróttamótum, ... . 0 0 0
Félagslíf Upplýsingar um nemendafélag skólans og stjórn þess og starfsemi, hefðir, fasta viðburði og vísun til ítarlegri upplýsinga. Nöfn kjörinna stjórnarmanna nemenda. Heimilisfang og sími? 0 0 0
Fastir liðir
skólastarfs
Fastir liðir í starfsemi skólans s.s. upphaf og lok kennslu, fastir frídagar, prófdagar, útskriftardagur, inntökuhátíð, nemendaferðir, námsferðir, gagnkvæmar skólaheimsóknir innan lands, utan lands, ... 0 0 0
Námstengt Nám og starf metið til eininga í skólakór og í leiknámi við uppsetningu leikrits, ... . 0 0 0
Aðrar
upplýsingar
Hagnýtar upplýsingar um atriði sem nytsamt er fyrir skólaþegnana að þekkja svo sem um aðgang að bókasafni, tölvuveri, námsráðgjafa, áfangastjóra, kennslustjóra, ... 0 0 0
Almennar
upplýsingar
Upplýsingar um tilboð sem nemendum standa til boða frá samfélaginu s.s. námsstyrki, verðlaun, ... 0 0 0
Félagsmála-
stjóri
Nafn þess kennara sem liðsinnir nemendum í félagsmálum þeirra, skilgreining á hlutverki hans og ábyrgð. 0 0 0
Einkunnir Upplýsingar um einkunnaskil og varðveislu einkunna og aðgang nemenda að einkunnum sínum á meðan þeir eru í skólanum og eftir að þeir hafa útskrifast eða hætt námi. 0 0 0
Sérstaða Upplýsingar um þá þætti sem snúa að nemendum og tengjast sérstöðu skólans. Inntökuskilyrði og val á nýjum nemendum. Ábyrgð nemenda á eigin námi og áhrif þeirra á skólastarfið. Tengsl skólans við aðra skóla, háskóla, stofnanir og félög innanlands og utan. 0 0 0
Stjórnir og ráð skólans
Efnisþættir Drög að innihaldi: Með Gert % Lok
Mennta-
mála-
ráðuneyti
Hvernig heyrir starfsemi skólans undir menntamálaráðuneytið? Hvaða þættir heyra þangað og hvaða áhrif hefur það á starf skólans? 0 0 0
Skólanefnd Skólanefnd, hlutverk og fulltrúar. Hvernig er valið? 0 0 0
Skólastjórn Skólastjórn, hlutverk og fulltrúar. Hvernig er valið? 0 0 0
Siðanefnd Siðanefnd, hlutverk og fulltrúar. Hvernig er valið? 0 0 0
Nemenda-
vernd
Nemendavernd, hlutverk og fulltrúar. Hvernig er valið? 0 0 0
Sjálfsmats-
nefnd
Sjálfsmatsnefnd, hlutverk og fulltrúar. Hvernig er valið? 0 0 0
Gæðastjórn Gæðastjórn, hlutverk og fulltrúar. Hvernig er valið? 0 0 0
Aðrar
nefndir
Aðrar nefndir, hlutverk þeirra og fulltrúar og hvernig er valið í þær. 0 0 0
Útaðilar Samskipti við útaðila - foreldra, atvinnulíf, aðra skóla, innlenda aðila, erlenda aðila 0 0 0
Kennara-
fundur
Hlutverk kennarafundar og fulltrúar þar. 0 0 0
Deildar-
stjórn
Deildarstjórar, hlutverk þeirra og hvernig þeir eru valdir. Ábyrgð á að stýra starfi við að innleiða nýjungar í deild og þátttaka í samstarfi milli deilda. 0 0 0
Sérstaða Nefndir og ráð um þætti sem tengjast sérstöðu skólans. Hvert er hlutverk þeirra, hverjir skipa þær og hvernig er valið í þær? 0 0 0
Stoðþjónusta skólans
Efnisþættir Drög að innihaldi: Með Gert % Lok
Vinnuaðstaða Gerð grein fyrir þeirri vinnuaðstöðu sem nemendum stendur til boða utan kennslustofa. 0 0 0
Verknáms-
aðstaða
Gerð grein fyrir þeirri verknámsaðstöðu sem skólinn hefur fram að bjóða til sérhæfðrar verknáms- og tilraunakennslu. 0 0 0
Skólasafn Starfsmenn og hlutverk þeirra, lestraraðstaða, vinnuaðstaða, bókakostur, gagnakostur, tækjakostur, ... 0 0 0
Tölvuver Vinnuaðstaða, tækjakostur, bókakostur, gagnakostur s.s. forrit til notkunar, ... 0 0 0
Náms-
ráðgjöf
Gerð grein fyrir námsráðgjafa, hlutverki hans, starfsaðstöðu, starfsvenjum og aðgengi nemenda að honum. 0 0 0
Námstækni Gerð grein fyrir leiðbeiningum innan hinna ýmsu greina skólans og námskeiðum í námstækni, nýtingu heimanáms og um sjálfstæði í vinnubrögðum. ... 0 0 0
Umsjón Gerð grein fyrir umsjónakennara-kerfi skólans, hlutverki umsjónarkennara, aðferðum til að fylgjast með námsframvindu og miðlun skólaupplýsinga til forráðamanna nemenda. 0 0 0
Áfangastjóri Tiltekin þau atriði sem nemendur geta þurft úrlausn á og heyra undir áfangastjóra. 0 0 0
Námsaðstoð Hverjar eru venjur skólans við að koma til móts við nemendur sem um stundarsakir þurfa aukna aðstoð við námið? Settir upp sérstakir námsáfangar, hjálparkennsla í hópi um tiltekið skeið, einkakennsla, liðsmaður, ... . Hvernig styður skólinn þá sem eiga í sértækum námserfiðleikum? hverjir geta sótt um þá aðstoð? 0 0 0
Reykinga-
hjálp
Óheimilt er að reykja í og við skólann. Stefna skólans er að stuðla að því að þeir sem reykja hætti því. Gerð grein fyrir því liðsinni sem skólinn heitir þeim sem reykja við að hætta því. 0 0 0
Önnur
fíkniefni
Gerð grein fyrir starfi innan skólans að fíkniefnavörnum í tengslum við forvarnarstefna skólans 0 0 0
Sérstaða Gerð grein fyrir því liðsinni sem felst í þáttum sem tengjast sérstöðu skólans. 0 0 0
Húsnæði skólans
Efnisþættir Drög að innihaldi: Með Gert % Lok
Byggingar Hvert er húsnæði skólans? Hvernig er lóð skólans? Bílastæði? Aðkoma af nærliggjandi vegakerfi. 0 0 0
Íþróttir Íþróttahúsnæði, útiaðstaða fyrir íþróttir, aðstaða til að halda keppnir og mót. 0 0 0
Heimavist Ef skólinn rekur heimavist er gerð grein fyrir húsnæðinu og hversu það uppfyllir eftirspurn. 0 0 0
Húsaþarfir Hvernig uppfyllir húsnæðið þarfir skólans? 0 0 0
Áætlanir Er til áætlun um frekari byggingar eða þróun húsnæðisins svo það uppfylli betur þarfir skólans? 0 0 0
Sérsvið Hvert er það húsnæði sem tengist sérsviði skólans og hvernig er gert ráð fyrir að það aukist eða nýtist betur? 0 0 0
Kennsluaðstæður skólans
Efnisþættir Drög að innihaldi: Með Gert % Lok
Miðlunartæki Tölvu- og kennslutækjakostur. 0 0 0
Aðstoðartæki Tækjakostur fyrir kennara að undirbúa kennslu. 0 0 0
Húsnæði Hversu heppilegt er kennsluhúsnæði skólans? Þarf að taka sérstakt tillit til þess að einhverju leyti? 0 0 0
Sérnám Hversu fullnægjandi er sérnáms-húsnæði skólans? 0 0 0
Sérsvið Hversu fullnægjandi er sú aðstaða sem notuð er í tengslum við sérsvið skólans? 0 0 0
Reglur skólans
Efnisþættir Drög að innihaldi: Með Gert % Lok
Aðgangur Reglur um inntöku nemenda í skólann. Lög og reglugerðir sem lúta að rétti einstaklinga til inngöngu í skólann og skyldum skólans til að sinna fræðslu. 0 0 0
Um námið Reglur um könnunarpróf, anna-próf, lengd prófa, matsreglur sem vísað er til hjá viðeigandi námsgrein, einkunnaskil, einkunnir, sýningu prófa, lágmarkseinkunnir og framvindu náms. Reglur um mat á námi frá öðrum skólum. 0 0 0
Stundatöflur
og
mætingar
Gerð grein fyrir því viðamikla verki sem samning stundatöflu er fyrir upphaf hverrar annar. Hlutverk stundatöflunnar í skólastarfinu og gagnkvæmar skuldbindingar skólans og nemandans inna ramma stundatöflunnar. Reglur um skólasókn. Reglur um hraðferðir og önnur frávik frá reglubundnu námi. Umsóknir um leyfi til skemmri eða lengri tíma. 0 0 0
Umgengni Umgengnisreglur og samskiptareglur milli skólaþegna, þ.e. milli nemenda innbyrðis og milli nemenda og starfsfólks skólans. Umgengni í skólanum og á skólalóð og annars staðar á vegum skólans. 0 0 0
Rétt
og skylt
Réttindi og skyldur skóla og nemenda 0 0 0
Heimavist Reglur á heimavist. 0 0 0
Sjálfsmat Reglur um innra eftirlit og sjálfsmat innan skólans. 0 0 0
Viðurlög Gerð er grein fyrir þeim viðurlögum sem eru við því að fylgja ekki settum reglum. 0 0 0
Sérsvið Reglur er lúta að þeim atriðum sem tengjast sérstöðu skólans. Skóladagatalið - kennsludagar, prófadagar og dagar sem áætlaðir eru til afmarkaðra verkefna. 0 0 0
Námsþróun skólans
Efnisþættir Drög að innihaldi: Með Gert % Lok
Nám og
námsgreinar
Hvaða náms- og námsgreinaþróun er á döfinni? 0 0 0
Þróunar-
verkefni
Hvaða þróunarverkefni hafa verið í vinnslu innan skólans? 0 0 0
Ráðstefnur Hvaða ráðstefnur hefur skólinn haldið - eða átt þátttakendur á og hverjar voru þar helstu niðurstöður? 0 0 0
Sérsvið Hvaða þróun er í gangi á sérsviðum skólans? 0 0 0
Kennsluhættir skólans
Efnisþættir Drög að innihaldi: Með Gert % Lok
Lýðræði Umsögn um kennsluhætti sem taka mið af lýðræðislegum uppeldismarkmiðum skólans í samræmi við aðalnámskrá. 0 0 0
Skipulag
og ábyrgð
Skipulag og ábyrgð á kennslu nemenda: kennarar, umsjónarkennarar, deildarstjórar, áfangastjórar, ... 0 0 0
Vísun Vísað til nánari umsagnar um kennsluhætti og matsaðferðir sem skráð verði með hverri grein. 0 0 0
Sérsvið Umsögn um kennsluhætti á sérsviðum skólans og vísun til þeirra þar sem þeir eru nánar tilteknir. 0 0 0
Námsbrautir skólans
Efnisþættir Drög að innihaldi: Með Gert % Lok
Upptalning Hvaða námsbrautir eru í boði í skólanum? 0 0 0
Lýsing Lýsingar á námsbrautunum. 0 0 0
Sérsvið Lýsing á námi sem tengist sérsviðum skólans. 0 0 0
Námsframboð skólans
Efnisþættir Drög að innihaldi: Með Gert % Lok
Inngangur
hverrar
námsgreinar
Hver námsgrein hefur sérstakan inngang. Þar er námsgreininni lýst og þeim markmiðum sem vænst er að ná með kennslu greinarinnar. Auk þess er lýst
 • tengsl markmiða og námsefnis, umsögn um námsefni og gæði þess,
 • kennsluháttum - kennsluaðferðum,
 • námskröfur, samræmi milli námsgreina og samanburður við aðra skóla, einingamat, ...
 • mat: aðferðir og tæki við námsmat (próf, símat, vitnisburður, verkefnavinna, ...), tíðni prófa, ábyrgð á mati, prófsamning, yfirferð verkefna og prófa, einkunnagjöf, tengsl námsmats við námsmarkmið, þáttur nemenda í mati, upplýsingar til nemenda,
 • og vísað til námsáætlana sem gefnar eru út í upphafi hverrar annar. Í hverjum námsáfanga er gefin út sérstök námsáætlun sem kennari vísar nemendum á.

Bent er til nytsamra hjálpartækja og ítarefnis sem nemendur geta haft gagn af við nám í námsgreininni. Vísað er til námsgreinarinnar á vef skólans.

0 0 0
Áfanga-
lýsingar
Sérhver áfangi hverrar námsgreinar hefur sína áfangalýsingu. Þar segir um markmiðin sem vænst er að ná með kennslu áfangans. Ef sérstakar reglur gilda um þennan áfanga svo sem um mætingar, kennslu, námsferðir eða mat þá er þess getið í áfangalýsingunni. 0 0 0
Sérsvið Lýsing námsbrauta og námsáfanga sem tengjast sérsviðum skólans. 0 0 0
Viðbætur
Efnisþættir Drög að innihaldi: Með Gert % Lok
Skýringar Öll sérhæfð hugtakaheiti sem notuð eru í skn eru hér sérstaklega skilgreind og merking þeirra skýrð. 0 0 0
Atriðis-
orðaskrá
Ítarleg atriðisorðaskrá 0 0 0

Efst á þessa síðu * Forsíða * Svona kennari er ég