Forsíða


Hugleiðingar
um samstarf (framhalds)skóla við útaðila

Útaðilar eru nemendur, foreldrar og aðilar utan skólans. Sumir þessara aðila hafa áhrif á starfsemi skóla og skipulagningu hennar. Eru áhrif þeirra æskileg? Væri æskilegt að gefa fleirum færi á að hafa áhrif á starfsemi skóla? Er þetta spurning sem hefur einhlítt svar? Skiptir þjóðfélag og svæðismenning skólahverfisins máli? Er samstarfsvettvangurinn pólitískur?

Markmið skóla

Æskileg til hvers?
Hvert er
markmið
samstarfsins?

Markmið skóla er að skila sem best menntuðum einstaklingum.

Einfalt - ekki satt!! Það er þó svo með þetta markmið eins og yfirleitt markmið allra flókinna kerfa að enda þótt til sé eitt og einfalt meginmarkmið þá hvílir það á ótal undirmarkmiðum sem sjálf hvíla á undir- og undir- og undirmarkmiðum. Ef öll undirmarkmið eru þolanlega uppfyllt situr yfirmarkmiðið eins og á baki skjaldböku sem hefur hvert undirmarkmið fyrir fót og miðar í rétta átt.

Lítil dæmisaga um fótalausu markmiðaskjaldbökuna:
Sjóli gengur í skóla. Í skólanum er í gildi ítarlegt gæðakerfi og fullkomin starfskrá sem samin hefur verið af fjölmörgum aðilum - bæði utan og innan skóla. Það er vetur og húsnæðið er kalt. Ræstingar féllu niður í dag því ræstarinn var veikur. Hann er að skilja og hefur áhyggjur af framtíðinni. Gangavörðurinn veit ekki muninn á réttu og röngu þessa dagana því sonur hans tók bílinn hans traustataki og lenti réttlaus í árekstri. Bíllinn er ónýtur. Kennarinn hans Sjóla er alltaf upptekinn við Rúa sem annars rústar öllu og konan kennarans er alltaf veik. Foreldrar nokkurra barnanna í áfanganum hafa komið saman undanfarin kvöld og ætla að heimta að skólastjórinn reki kennarann. Ein mamman er raunar frænka kennarans svo hann veit hvað vofir yfir. Önnur mamman er í skólanefndinni og þar er verið að stinga saman nefjum um að losna við skólastjórann fyrst hann getur ekki losnað við kennarann sem enn á konuna sem ekki vill deyja - strax. Skólastjórinn veit allt sem syngur í nefjum skólanefndarinnar en getur ekki tekið á málinu því allir láta svo ólíkindalega. Mamman í skólanefndinni er líka kennari við skólann og fékk ekki skólastjórastarfið þegar það var auglýst síðast en veit sem er að hún væri miklu betri skólastjóri. Meira en þriðjungur kennaraliðsins er sammála henni og þau taka skipulega á móti öllum nýjum kennurum og setja þá nákvæmlega inn í það hversu skólastjórinn er ómögulegur, stjórnar engu og lætur allt eftir óþekku börnunum.

Markmiðaklasi
skóla
Starfsemi skólans verður að uppfylla fjölmörg mikilvæg markmið allra aðila til þess að þeir geti í sameiningu stuðlað að uppfyllingu þess aðalmarkmiðs skólans að skila enn betur menntuðum einstaklingum. Þessi fjölmörgu markmið eru í innbyrðis samhengi. Ef kennarinn fær hjálp með Rúa getur svo farið að hann sjái fram á að geta liðsinnt hinum nemendunum sem honum hefur þótt ömurlegt að geta ekkert gert fyrir það sem af er skólaárinu. Það gæti jafnvel farið svo að hann hlakkaði til að koma í skólann og upplifa vinnugleði og námssókn nemendanna. Starfsgleði hans er aðalmarkmið en einnig gætu önnur kraftaverk verið í hópi aðalmarkmiða ef þau stuðla að starfsgleði hans. Öll aðalmarkmiðin mynda til samans einn markmiðaklasa, eina markmiðaskjaldböku, sem ber aðalmarkmið starfseminnar hæst við hún. Hins vegar er varla til svo fjarlægt úrlausnaratriði eða ólíklegt liðsinni við starfsmann eða nemanda skóla að það geti ekki reynst aðalmarkmið sem stuðlaði að fremd hins æðsta markmiðs.
A

Markmiðin

Samstarf við útaðila til að bæta möguleika skóla á að ná aðalmarkmiði sínu
 • Aðalmarkmið skóla er einfalt en árangurinn stendur og fellur með því að allir þeir einstaklingar sem að framgangi þess starfa nái um leið að uppfylla sín aðalmarkmið. Þeir útaðilar sem taka þátt í samstarfinu þurfa því að fá uppfyllt sín markmið til að geta lagt af mörkum til að styðja uppfyllingu aðalmarkmiðs skólans.
Starfshættir
þar sem
betur
tekst til
Hvað einkennir starfsemi þeirra samstarfshópa sem betur gengur?
Jane L. David segir í samantekt sinni um Site-Based Management að þar beri mest á:
 • Umfjöllunarefnin hæfa þeim einstaklingum sem starfa í hópnum.
 • Sterkur leiðtogi - hvort sem hann er útnefndur formlega eða ekki, sem virkjar þátttakendur og leggur áherslu á að það er skólinn sem er að þróast en ekki einstaklingar að finna sér upp medalíur.
 • Athygli er beint að náminu sjálfu og námsárangrinum í skólanum. Rök fyrir öðrum hagræðingum og breytingum eru tengd framdrætti yfirmarkmiðsins.
 • Athygli er beint að fullorðinsfræðslu. Annars vegar er leitað eftir aukinni þjálfun og færni þátttakendanna sjálfra og hins vegar er um að ræða framboð á fræðslu fyrir foreldra og kennara skólans.
 • Heildarsýn um þróun og velgengni skólans en ekki smáatriðalistar og sparðatíningur. Þátttakendur festast ekki í framkvæmdaratriðum, upphlaupum eða persónulegum áhyggjuefnum.
 • Miklu skipti að festa ríki í starfsemi hópsins og ekki sé um að ræða tíðar útskiptingar fulltrúa. Mikilvægt sé að sömu einstaklingar starfi um árabil.
 • Nauðsynlegt er að hafa viðmiðunarramma til að starfa eftir þegar leitað er þróunar og betrumbóta á starfsemi skóla. Eðlilegt er að taka inn atriði sem aðrir skólar hafa reynt og tekist vel og jafnframt er mikilvægt að allir sem þurfa að breyta til í starfi eða þróa starfsaðferðir sínar fái tækifæri til fræðslu og þjálfunar.
 • Sveitarstjórnir og fræðsluyfirvöld geta gengist fyrir námskeiðum fyrir útaðila sem vilja - eða eru valdir til að - taka þátt í samstarfinu og gera þá þannig hæfari og gefa þeim þannig sjálfstraust og vægi til að leggja sitt til mála þegar ætlunin er að breyta starfsþáttum sem viðgengist hafa og yfirleitt að hafa áhrif til breytingar á menningu skólans.
 • Aðgangur að upplýsingum er nauðsynlegur til þess að hægt sé að taka ákvarðanir, bæði um fjármögnun og framkvæmdaratriði. Í þessu efni getur þurft upplýsingaveitur eins og tíðkast í flóknari fyrirtækjum og eru aðrar og annars eðlis en þær sem tíðkast í almennum rekstri skóla.
B Hvað leggja útaðilar með sér til samstarfsins?

Samstarf fleiri aðila um málefni sem færri þeirra áður réðu til lykta er valdaafsal hinna færri til þeirra sem áður stóðu utan við. Engin ástæða er til að álykta að slíkt samstarf fái staðið lengur en öðlingarnir meðal hinna færri eru fullir áhuga - nema til komi sýnileg og mikilvæg tillegg frá þeim sem bæst hafa í hópinn. Hér verður litið á hugsanlega samstarfsaðila og tíundað það sem fyrst kemur í hugann um mögulegt tillegg hvers þeirra inn í tækja- og valdamengi samstarfshópsins. Vissulega eiga allir þessir aðilar ótakmarkaða möguleika til að setja eigin markmið ofar markmiðum skólans og vinna þannig gegn markmiðum hópsins en það er ekki viðfangsefni þessarar samantektar hér og nú að skoða það eða aðrar aðferðir til að leggja slíkt samstarf í rúst. Upptalningin er í símskeytastíl og þarf meiri fyllingu við betra tækifæri:

B 1

Nemendur:

Nemendur: meira / betra nám, betri umgangur, betri aðlögun að normum samfélagsins, betra orðspor skólans, aukin hreykni bæjarfélagsins af einstökum nemendum og af skólanum.
B 2

Eldri nemendur:

Eldri nemendur: Veita skólanum ans um hvernig menntanestið nýttist í frekara námi og í atvinnulífi, veita upplýsingar um námsefnisþróun í kennslugreinum á háskólastigi,
B 3

Foreldrar:

Foreldrar: Lagt fram skipulegt lið sitt við og aðhald að nemendum sem þeir senda til skólans og þannig aðstoðað skólann við að ná því markmiði að fækka þeim sem falla út úr námi, eflt fýsi annarra foreldra til að sækja ráðstefnur og námstefnur til skólans um hlutverk sitt og heppilegar aðferðir, þátttaka foreldra er til marks um að skólinn uppfyllir það undirmarkmið að veita foreldrum tækifæri til að taka ábyrgan þátt í skólastarfi,
B 4

Aðilar ofar
úr
fræðslukerfinu

Aðilar ofar úr fræðslukerfinu - t.d. frá fræðsluskrifstofu í héraði eða frá ráðuneyti: Veitt samstarfsvettvangnum aukið sjálfræði og heimildir til að ráða til lykta málum sem áður var ráðið ofan skólans, veitt aðgang að fjármagni til að kosta breytingastarf, liðsinnt við útvegun fjármagns og útvegun heimilda til að ráða enn fleiri málum til lykta,
B 5

Aðilar
frá
héraðsstjórn

Aðilar frá héraðsstjórn: Unnið að mótun virðingar héraðsbúa og landsmanna í garð skólans, lagt hugmyndum fjárhagslegt lið, lagt fjárhagslegt og tæknilegt lið breytinga-, þróunar- eða nýjungahugmyndum sem komið hafa fram innan skólans / héraðsins, veitt námsverðlaun, liðsinni opinberra stofnana við starfsemi skólans svo sem með sífelldri og óþreytanlegri gatnahreinsun og lóðarhreinsun og með því að taka við nemendum í fræðandi heimsóknir og til æfingastarfa,
B 6

Aðilar frá
atvinnu-
fyrirtækjum
í
einkarekstri:

Aðilar frá atvinnufyrirtækjum í einkarekstri: Liðsinni á tilteknu sviði tækni, þekkingar, faggreinar sem er á starfssviði eða/og áhugasviði fyrirtæksins, fjárframlag, liðsinni við útvegun tækniaðstöðu, fyrirlesara og fjármagns, endurgjaldslítil markverð þjónusta í skiptum fyrir kynningu sem eflt getur markaðssókn fyrirtækisins,
B 7

Vísindamenn:

Vísindamenn: Veita mikilvægan fag-fróðleik á sínu sérsviði sem hefur bein áhrif á framboð námsefnis og miðlun þess - jafnvel þótt engum skrifuðum stafkróki sé breytt í fyrstu lotu,
B 8

Stofnanir
innan
fræðslukerfis:

Stofnanir innan fræðslukerfis:
 • Kennarar af yngri skólastigum: Laga fagkennslu yngra skólastigs að fagkennslu viðtökuskólastigs sem án frekari skoðunar er talið stuðla að betri nýtingu viðtökuskólans á kennslu og námsvinnu og þar með létta undir með honum að ná fram sínu meginmarkmiði.
 • Kennarar við aðra skólaá sama skólastigi: Leggja inn upplýsingar um hliðstæða vinnu í eigin skóla og reynslu af tilraunum sem þar hafa verið gerðar til lausnar og framþróunar.
 • Kennarar af eldri skólastigum: Segja til um námskröfur og námsleiðir viðtökuskólastigsins sem þar með auðveldar skólanum að laga miðlun og kröfur að viðtökuskólanum en framgangur nemendanna í þeim skóla reynist verulegur hluti hins endanlega dóms á ágæti skólans.
 • Fulltrúar prófagerðarstofnunar: Veita upplýsingar um vinnubrögð og prófefnisval sem auðveldar skólanum að hnitmiða miðlun sína og námsefnisval.
B 9

Stofnanir utan
fræðslukerfis:

Stofnanir utan fræðslukerfis:
 • Stjórnvöld og ráðuneyti: Ljá skólanum almannavirðingu með því að eiga í samstarfi við hann, liðsinna honum um eða/og fela honum tiltekin viðfangsefni enda fylgi tæknistoð, upplýsingar og fjármunir.
 • Líknarsamtök: Upplýsingar um félagsleg vandamál heima og erlendis, starfsþátttöku í náinni snertingu við þá sem eiga í erfiðleikum, eru fatlaðir eða hamlaðir á einhvern hátt eða eiga um sárt að binda. Lagt til þekkingu og fyrirlesara.
 • Landshlutasamtök: Lagt til hugmyndir, aðstöðu og fé til að kynna nemendum atriði sem þau telja mikilvæg, veitt námsverðlaun, lagt til þekkingu, tækni og fyrirlesara.
 • Orkustofnanir: Eru yfirleitt fjársterkar og geta veitt fé til samstarfs um atriði sem eru innan sérsvið þeirra, lagt til þekkingu og fyrirlesara og tekið á móti nemendum til fræðsluferða og starfsþjálfunar.
B 10

Atvinnuráðgjafar:

Atvinnuráðgjafar:
 • Úr fræðslukerfinu: Hafa sérþekkingu á viðfangsefnum og geta flutt fréttir af tilraunum annars staðar - nær og fjær - og árangri, þekkja aðferðir til að afla upplýsinga innan skólans og meðal þeirra sem hlut eiga að máli, þekkja aðferðir til að gera tilraunir í takmörkuðum mæli og til að leggja mat á árangur til að fá leiðbeiningu um næstu tilraunir. Eru tiltækir sökum ráðningar sinnar og koma þeirra vekur ekki sérstaka eftirtekt.
 • Sjálfstætt starfandi: Hafa hliðstæða hæfni og þeir sem starfa innan fræðslukerfisins. Geta verið eftirsóttir vegna orðspors og aðkoma þeirra getur léð samstarfsvettvanginum trúnað og virðingu sem opnar honum aukningu valds frá öðrum aðilum.
B 11

Erlendir aðilar:

Erlendir aðilar:

Atvinnuráðgjafar frá menntastofnunum annarra landa eða frá fjölþjóðlegum samtökum geta veitt nytsamar upplýsingar um stöðu svipaðra mála hjá mörgum öðrum þjóðum sem gefur samstarfsvettvangnum væri á að átta sig á stöðu skólans innan litrófs heimsins. Reynsla annarra landa getur að mismunandi marki hentað í úrlausnum skólans og auðveldað honum þannig að ná fram sínu aðalmarkmiði. Einnig getur koma erlendra aðila opnað samstarf og nemendaferðir til erlendra skóla sem getur virkað hvetjandi á námsstarf nemenda skólans.

B 12

Stjórnmálafólk:

Stjórnmálafólk:
 • Úr röðum nemenda, foreldra, fyrri nemenda eða öðrum hópum sem standa skólanum næst: Eldhug og starfsorku og aðstoð áhugafólks úr sömu röðum, stundum getur fylgt aðgangur að öðrum stjórnmálamönnum sem haft geta áhirf um að veita samstarfsvettvangnum hlutdeild í valdi sem venjulega situr ofar í fræðelukerfinu,
 • Úr röðum stjórnmálaflokka og atvinnustjórnmálamanna: Fylgja málum eftir um völunarhús stjornkerfisins, leggja til þekkingu til að ná áhrifaríku samstarfi milli ólíkra stjórnmálaviðhorfa og flokka skólanum til framdráttar, sækja vald úr höndum yfiraðila í fræðslukerfinu,
C

Hver er
þátttakan
og hver eru
áhrifin á
starfsemi
skólans?

Um þátttöku foreldra

Möguleg þátttaka foreldra hefur verið greind eftir áhrifastigi þeirra allt frá því að taka einasta við tilkynningum um árangur nemendanna til þess að ráða námsefni, kennsluaðferðum og ráðningum við skóla. Hvernig skyldi samstarfi íslenskra skóla við foreldra vera háttað í þessum skilningi? Tiltölulega gott tækifæri hefur borist upp í hendur ritara til að skoða hvernig þessu er varið í grunnskóla nærsvæðis. Nokkra hugleiðingu hefur ritari fyrst uppi um samstarf við foreldra í framhaldsskóla.

 • Foreldrasamstarf í framhaldsskóla er yfirleitt í formi upplýsinga frá skólanum. Sumir skólar hafa fléttað meira samstarf við foreldra yngri nemenda, þeirra sem eru enn ekki orðnir lögráða og þeirra sem síður heppnast að ná tökum á náminu. Markmiðið er þá að afla í foreldrinu samstarfsaðila til að styðja að nemandanum utan skólans til þess að honum miði betur í að bæta námsárangur sinn. Upplýsingar berast frá skólanum um stöðu námsins og um atriði sem betur mega fara hjá nemandanum. Á foreldrakynningum - sem nefnast yfirleitt svo en ekki foreldrafundir - eru rammar skólans kynntir og aðhaldsaðgerðir hans, árangursmið og viðurlög. Foreldraþátttakan er með öðrum orðum á fyrsta áhrifastiginu og að nokkru leyti á öðru stiginu. Ekki er vitað um skipulegar athuganir á því hvort slíkt foreldrasamstarf hefur í raun jákvæð áhrif á námsárangur en sá framhaldsskóli sem ritari þekkir besti til telur sig hafa reynslu fyrir því að þessi liður í starfsemi skólans sem þróaður hefur verið á næstliðnum áratug hafi sýnt marktækt jákvæðan árangur. Áhrif foreldranna á börn sín er þá framlag til samstarfsins sem stuðlar í umtalsverðum mæli til framdráttar yfirmarkmiðum skólans: bæta námsárangur og draga úr brottfalli.
 • Foreldrasamstarf í grunnskóla. Hér er opnuð glufa til að skoða hvernig þessu er varið í íslenskum grunnskóla eins og því er lýst í blaðinu Smárinn sem gefið er út af Smáraskóla, foreldrafélagi hans og foreldraráði í nóvember 1999, sem er 6. árgangur blaðsins. Við skólann er í gangi öflugt gæðastarf. Blaðið er 4 síður í A4-stærð og allt efni þess er til foreldra. Efnið er hér greint á fyrrnefndan skala eftir áhrifastigi þátttökusviðsins - sjá M&W bls. 203.
Þátttökusvið
foreldris í
starfsemi
hverfisskólans
- í áhrifaröð
Flokkun greina og atriða sem nefnd eru í blaðinu

Flokkunina framkvæmdi ritari - og er vísast að hún gæti orðið öðru vísi í annað sinn.

1. Tekur við
tilkynningum
um framgang
nemandans og
skólaviðburði.

* Skilaboð
til heimilis
* Einkunnaspjöld
* Heimhringingar
* Heimsóknir á
heimili nemandans
* Foreldradagar
Sagt af skólabyrjun, öflugu bekkjarstarfi, góðu starfsfólki, um útivistartíma, um foreldrafélagið, um sérkennslu og námsráðgjöf, hvernig berast upplýsingar milli skóla og heimilis? Skáletrað hér og í öðrum liðum eru atriði í svari við þessari spurningu: nýnemakynningar í lok apríl og lok ágúst, sérstök skilaboð frá skólanum lesin inn á símsvara skólans, í vikuáætlunum nemenda er samskiptahorn, bekkjarpóstur sendur heim mánaðarlega, símaviðtalstímar kennara, foreldra- og nemendaviðtöl þrisvar á ári, símaviðtalstímar stjórnenda 4jóra daga í viku kl. 8:30-9:00, ýmsir einblöðungar sendir heim frá kennurum og stjórnendum, fréttabréf munu koma frá tómstundafulltrúa, þetta blað er sameinað fréttabréf skólans og foreldrafélagsins, stjórnendur og starfsmenn skólans hafa netföng, oft eru auk þess haldnir fundir með foreldrum um einstaka nemendur og nemendahópa. Foreldrar eru alltaf velkomnir í skólann. Upptalning bekkjarfulltrúa, forvarnarþemavika, nýtið ykkur viðtalstíma kennara, um félagsmiðstöð í skólanum, umsjónarkennari er nánasti tengill skólans við foreldra nemenda, hvað á barnið að drekka í skólanum? Um samfelldan viðverutíma barna í námskeiðum á sumrin.
2. Tekur þátt í
foreldradagskrá
skólans

* Nemendaferðir
* Vinnudagar -
til að hreinsa og
laga hús
og lóð skólans
* Horfa á nemendur
sýna
leiki og listir.
* Samkomur
fyrir foreldra.
* Skólinn hefur
opið hús
fyrir foreldra
og aðra
bæjarbúa
* Foreldrakvöld
beðið um samvinnu og komu í skólann, bekkjarfulltrúar fengu mýjar möppur, Lions Quest foreldrafundir tvisvar á ári í 7. og 8. bekk, opið hús í skólanum þrisvar á skólaárinu, foreldrar komi með börnum sínum á Þorrablót, taki þátt í skólahlaupinu í maí, komi á jólatónleikana og vortónleikana, fundir verða haldnir í foreldrafélaginu, nú er það laufabrauðið,
3. Afla fjár
* Kökusala,
flóamarkaður.
* Maraþon-
ganga
gíróseðlar fyrir áramót - 1000 kr. - fjármunirnir verða notaðirí þágu nemenda skólans.
4. Óvirk þátt-
taka í
kennslu-
atburðum

* Þátttaka í
foreldra-liðsinni
* Sækir fræðslu
sem
skólinn ætlar
foreldrum
* Viðvera í
skólastofu til að
kynnast því sem
þar fer fram
verum jákvæð í garð skólans því það gerir börnin jákvæð, hvetjum börnin til að virða reglur,
5. Aðstoð við
atburði utan
kennslu

* Skipuleggja
íþróttadaginn.
Undirbúa
spurningakeppnina.
* Stýra og leiða
nemendur á
vettfangsferð
* Semja við fyrirtæki
í nágrenninu um
starfsþjálfun
fyrir nemendur
* Skoða heimildir
og leita í
bókasöfnum og
gagnabönkum
* Finna fram útbúnað
og gögn sem ekki
eru ætluð til kennslu
foreldrarölt, atvinna án launa auglýst: umsjón með spilakvöldi, keiluferð, karlar komið, leikhúsferð og fleira,
6. Liðsinna
kennurum
í kennslu

* Kenna leikni
svo sem
leirbrennslu eða
körfubolta
* Gestakennari
* Stjórna skólaferð
* Útbúa
kennslugögn
* Færa spjaldskrá
nemenda
>
7. Taka ákvörðanir
* Velja kennara úr
hópi umsækjenda
* Vera ráðgjafi
eða taka
virkan þátt í
ráðstefnum um
námsefni.
umsögn um skólanámskrá
Hvaða áhrif
hefur þátttaka
foreldris á
námsárangur
barnsins?
Þetta er auðvitað lykilspurningin. Hvaða áhrif virðist þátttaka foreldris í starfsemi skólans hafa á námsárangur barnsins. Kristinn Breiðfjörð Guðmundsson tilfærir úr niðurstöðum víðtækrar breskrar rannsóknar (The Junior School Project - 2000 nemendur í fjögurra ára athugun) á 7-11 ára börnum að einn þáttur sem virtist hafa jákvæð áhrif á framfarir og þroska nemendanna var þátttaka foreldris í skólastarfinu. Þátttakan var í formi aðstoðar í kennslustofu, námsferða, þáttöku í fundum um árangur barnanna. Einnig reyndist þátttaka foreldris í menntandi og þroskandi viðfangsefnum á heimilinu vera til bóta og einnig hafði það jákvæð áhrif á námsárangurinn þegar foreldrar lásu fyrir börn sín, hlustuðu á þau lesa og veittu þeim aðgang að bókum. Sá sem ritar þessar línur hefur ekki aðgang að niðurstöðum rannsóknarinnar en heldur þeirri reglu sinni að túlka allar niðurstöður á einfaldasta hátt og tengir þessar við það í hvaða mæli foreldrar séu í raun áhugasamir um nám og viðfangsefni barna sinna. Þátttaka þeirra í skólastarfi er börnum þeirra meiri eða minni ytri staðfesting á þessum áhuga auk þess sem ætla má að þátttaka foreldrisins á vettvangi skólans geti gert aðstoð þess við barnið markvissari að metnum viðfangsefnum skólans.
D Hvaða viðhorf hafa aðilar til þátttöku?

Algengt er að menn gefa eigin hugmyndum bólfestu í hugskotum annarra. Slík hugmyndavörpun á aðra yrkir um leið eigin afstöðu inn í túlkun þeirra svara og viðbragða sem fást þegar viðhorfa er leitað. Það er þó ljóst að þeir fjölmörgu aðilar sem að skólastarfi koma með einhverjum hætti horfa þangað hver frá sínum sjónarhóli. Löngu útskrifaðir nemendur furða sig á eigin afstöðu þegar þeir voru í skólanum án þess að muna eftir þeim raunveruleika sem þá ríkti. Þegar þeir síðan koma í skólann með sínum eigin börnum uppgötva þeir að nú eru þeir í hlutverki foreldra - jafnvel þótt þeir séu kennarar við aðra skóla eða sitji á alþingi. Það er þess vegna fróðlegt að útbúa spurningalista sem dregur beinlínis fram óskir hinna ólíku aðila til beinnar og ábyrgrar þátttöku í mótun skólastarfsins að meiri eða minni hluta. Hvaða skoðanir hafa til dæmis framhaldsskólakennarar á eigin þátttöku í mótun starfsskrár grunnskólans þar sem börn þeirra stunda nám? Þessari hugmynd um að útbúa spurningalista til svara á netinu mun vaka um sinn í huga ritara - vonandi alveg þangað til tími vinnst til að hrinda tilurð hans í verk.

Efst á þessa síðu * Forsíða